Směrnice ZKO Lysá nad Labem - 432

 

1. Na cvičište ZKO mají se psem přístup pouze členové základní kynologické organizace č. 432, hostující a účastníci základních kurzu.

 

 

Osoby, které jsou na cvičišti jako hosté některého člena musí být poučeny hostitelem o řádu cvičiště a o tom, že dráždění či hlazení cizích psů bez souhlasu jejich majitelů je zakázáno a může být příčinou zakázání vstupu těchto osob do prostor cvičiště. Je zakázán pohyb těchto osob v prostoru odkládacích kotců.

Za chování svých hostů a škody jimi způsobené, stejně jako úrazy jim vzniklé, plně odpovídá člen jehož jsou hosty!

Děti (do 15 let) se mohou na cvičišti pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby!!

Pokud si člen nezajistí hlídání osoby mladší 15 let, nemůže se zúčastnit výcviku!

 

2. S účinností od 27. 1. 2017 se stanovuje pro všechny členy ZKO s výjimkou mládeže, čestných členů a členů schválených výborem každoroční mimořádný členský příspěvek ve výši 1 500 Kč splatný vždy do konce příslušného kalendářního roku, na který se vztahuje. Uvedený členský příspevěk se snižuje o 100 Kč za každou brigádnickou hodinu odpracovanou příslušným členem v daném kalendářním roce.

S účinností od 27. 1. 2017 se stanovuje mimořádný členský příspěvek pro mládež do 18-ti let ve výši 700 Kč splatný vždy do konce příslušného kalendářního roku, na který se vztahuje. Uvedený členský příspěvek se snižuje o 100 Kč za každou brigádnickou hodinu odpracovanou příslušným členem v daném kalendářním roce.

 - Výboru se ukládá, aby stanovil jaké práce pro ZKO mohou být vykonávány v rámci brigádnických hodin po vydání tohoto usnesení

- V případě, že člen nezaplatí řádně shora uvedený mimořádný členský příspěvek, může být výborovou schůzí rozhodnuto o ukončení jeho členství.

 

3. Členové, hostující se scházejí na cvičišti ve cvičební dny.

Cvičební dny jsou pro :

základní výcvik :  soboty od 14. hodin

agility :              neděle 

Pro individuální výcvik mimo stanovené cvičební dny je nutná dohoda s instruktory nebo vedením cvicište. 

Rozsah výcvikových lekcí je plně v kompetenci vycvikáře ZKO!

 

4. Každý člen ZKO:

•        zodpovídá za škody a úrazy způsobené svým psem, vzniklé škody hradí na své náklady

•        dbá pokynů výboru ZKO

•        má včas zaplaceny členské příspěvky tzn. do 31.12. kalendářního roku, výše členských příspěvků na následující rok je odsouhlasená na každoroční výroční schůzi

•        zúčastňuje se brigád

•        dodržuje cvičební dobu, zejména její začátek

•        hlavním výcvikovým dnem je sobota. V případě větší nutnosti, je možné chodit ve všední dny, vždy je nutná domluva s hlavním výcvikářem.

•        na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince. Háravé feny mají přístup po dohodě s výcvikářem

•        při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá. Stejným způsobem se chová ke psu i mimo cvičiště a na veřejnosti

•        cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení, a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.

•        venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní a dá na příslušné místo

•        stejně ohleduplně se chová i cestou na cvičiště - v okolí obytných domů

•        Je zakázáno vázat psy k pletivu, překážkám, či takovým způsobem, že by mohli ohrozit kolemjdoucí osoby nebo psy, nebo jim bránit v pohybu. V době výcvikových hodin je zakázáno volné pobíhání pobíhaní psů, u agresivních jedinců bude nutné používání náhubků. Toto ustanovení platí zejména v době obrany, kdy musí být psi v kotcích, autech nebo u úvazných kolíků mimo cvičiště! Pokud výcvikář nestanoví jinak. U úvazných kolíků jsou psi upoutáni vždy s náhubkem!

•        Psa člen odkládá jen na určené místo (odkládací kotce). Odkládací kotce jsou majetkem ZKO Lysá nad Labem, není možné si je jednotlivými členy nárokovat za vlastní. Je ovšem výhodnější bude li jeden kotec používat stabilně jeden pes, pokud to takhle nepůjde (z důvodu malého množství kotců), může se v jednom odkládacím kotci střídat i více psů (nutná domluva mezi uživateli kotce)

•        Člen dle svých možností a schopností pomáhá při akcích pořádaných ZKO

•        člen nesmí svým chováním a jednáním poškozovat jméno organizace a jejich členů.

•        Dodržuje platné zákony a chová se podle nich, toto platí zejména ve vztahu k mysliveckému zákonu.

 

5. Klíče

 od prostranství, klubovny, a technických budov na cvičišti mají pouze pověření členové výboru. Klíče jsou vydávány proti podpisu a při ukončení funkce ve výboru ZKO musí být vráceny.

 

6. Výbor ZKO doporučuje členům organizace:

Sledovat nástěnku ZKO a webové stránky ZKO (https://www.zkolysa.cz), kde jsou zveřejňovány aktuální informace o dění v ZKO, o kynologických akcích a o cvičební době.

Uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené svým psem

 

Tyto směrice byly schváleny výborovou schůzí ZKO Lysá nad Labem - 432 dne 27. 1. 2017 a tímto dnem vstupují v platnost.

Klubové dokumenty

Členská schůze 27.2.2016

Usnesení členské schůze najdete ZDE

Zprávu za rok 2015 najdete ZDE

 

Členská schůze 22.2.2014

 

Členská schůze 16.3. 2013

 

Členská schůze 3.3.2012:

 Členská schůze - 29.01.2011